Van Swieten Society

Stichting Van Swieten Society
Statutaire zetel Utrecht
Gevestigd te 3951 BM Maarn, Het Steenbeek 18
KvK nummer 59227982
RSIN-nummer 853377765
Bankrekening nummer NL70 RABO 0138118841
Bestuur: Hanno Riedlin voorzitter/penningmeester, Marijke Janssens secretaris,  en Pieter Kuipers.

 

Stichting Van Swieten Society heeft voor de Belastingdienst de status van ‘culturele ANBI’.


Beloningsbeleid

Bestuur
Het Bestuur verricht haar taken onbezoldigd. Ook krijgt het geen vacatievergoeding of dergelijke. Reiskosten en andere onkosten worden in principe niet vergoed. Slechts bij hoge uitzondering en in bijzondere gevallen kan tot een tegemoetkoming in daadwerkelijk gemaakte kosten besloten worden. Wel kan een Bestuurslid desgevraagd vrijkaartjes voor de eigen concerten krijgen.


Jaarverslagen en Beleidsplan

Jaarverslag Van Swieten Society 2023

Jaarverslag Van Swieten Society 2022

Jaarverslag Van Swieten Society 2021

Jaarverslag Van Swieten Society 2020

Jaarrekening Van Swieten Society 2020

Jaarverslag Van Swieten Society 2019

Jaarrekening Van Swieten Society 2019

Jaarrekening Van Swieten Society 2018

Jaarverslag Van Swieten Society 2017

Jaarrekening Van Swieten Society 2017

Jaarverslag Van Swieten Society 2016

Jaarrekening Van Swieten Society 2016

Jaarverslag Van Swieten Society 2015

Jaarrekening Van Swieten Society 2015

Jaarrekening Van Swieten Society 2014

Beleidsplan Van Swieten Society


Privacy Statement  Stichting Van Swieten Society

Inhoud

Inleiding

01.   Welke persoonsgegevens verwerken wij?

02.   Verwerkt Stichting VSS ook bijzondere persoonsgegevens?

03.   Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

04.   Hoe beschermen wij uw privacy?

05.   Speciale informatie voor ouders

06.   Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

07.   Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

08.   Uw privacy rechten

09.   Het gebruik van cookies

10.   Contactgegevens

11.   Wijzigingen in onze privacy statement

 

Inleiding

 

De Van Swieten Society is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van de Van Swieten Society is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en soortgelijke regelgeving.

Het doel van de Stichting Van Swieten Society is om naast beroemde meesterwerken uit de periode tussen Bach en Mendelssohn, ook onbekendere werken van soms ten onrechte vergeten meesters te spelen. De juiste combinatie van deze muzikale ingrediënten leidt tot prachtige en verrassende programma’s met soms spectaculair ‘nieuw’ repertoire.

Wij gebruiken dan ook de gegevens van derden uitsluitend om deze concerten te kunnen organiseren en uitvoeren.

01. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

De Van Swieten Society kan onder andere de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

Emailadres

Betaalgegevens

IP-adres

Social media

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door vriend of donateur van onze Stichting te worden, in correspondentie en telefonisch

Wij hebben geen toegang tot individuele bezoek- of ticket aankoop gegevens van onze toehoorders

 

02. Verwerkt de Van Swieten Society ook bijzondere persoonsgegevens? 

Nee

 

03. Met welk doel verwerken wij je gegevens?

– Verzenden van onze nieuwsbriefen/of concertuitnodigingen en/of bijzondere acties

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

– U te informeren over wijzigingen van bijv. concerten of concertdata

– Het afhandelen van uw betaling

De Stichting Van Swieten Society verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

04. Hoe beschermen wij uw privacy? 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Toegang tot de data is beperkt tot het Bestuur van de Stichting en directe medewerkers en/of musicivan de Van Swieten Society

Mocht U toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

 

05. Speciale informatie voor ouders 

De Van Swieten Society is verheugd over belangstelling van jongeren in haar doelstelling en concerten. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en/of toestemming van haar/zijn ouders heeft. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

 

06. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt.

 

07. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

08. Uw privacyrechten 

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens diede Van Swieten Society van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijder

 

09. Het gebruik van cookies 

Wij maken geen gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken

 

10. Contactgegevens 

Vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Van Swieten Society kunt u doorgeven aan het bestuur via:

info@vanswietensociety.nl

of aan het bestuur persoonlijk

Hanno W E Riedlin, telefoon 0343-441928

Marijke Janssens, telefoon 070-3456458